Performance

Ultima modifica 3 ottobre 2022
 
(Par.I, delib. CIVIT n.104/2010)
 
(ai sensi dell'art.10, comma 8 lett.b) del D.Lgs.n. 33/2013)
 
(ai sensi dell'art.10, comma 8 lett.b) del D.Lgs.n.33/2013)
 
(ai sensi dell'art.20, comma 1 del D.Lgs.n.33/2013)
 
(ai sensi dell'art.20, comma 2 del D.Lgs.n.33/2013)
 
(ai sensi dell'art.20, comma 3 del D.Lgs.n.33/2013) articolo abrogato dal D.Lgs.n.97/2016